این پروژه به سفارش مجتمع فولاد کویر دامغان و بر روی استک کوره احیا انجام گرفت. در این پروژه، ابتدا شبیه‌سازی‌های پخش آلاینده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای AERMOD و CFX و CFD-POST، صورت پذیرفت. سپس بر مبنای نتایج شبیه‌سازی و استانداردهای زیست محیطی معتبر ملی و بین‌المللی، ارتفاع بهینه استک تعیین گردید. پس از آن، طراحی مکانیکال و سیویل سازه انجام و در نهایت نقشه‌های دیتیل و اجرای سازه استک ارائه گردید. محاسبات CFD این بخش نیز با استفاده از سیستم پردازش موازی 64 هسته‌ای پیتِک، انجام گردید.