این پروژه به سفارش شرکت ساخت سیستم‌های برودتی تبادل‌سازان تهران صورت گرفت و در آن، طراحی سیکلی سیستم خنک‌کاری ورودی توربین گاز با استفاده از طرح چیلر مورد نظر شرکت سازنده، انجام گرفت.

با توجه به مشخصات طراحی مورد نظر کارفرما، از نرم‌افزارهای GT Pro و Thermoflex در تحلیل سیکلی استفاده گردید و تاثیرات چیلر طراحی شده توسط شرکت تبادل‌سازان بر روی پارامترهای عملکردی سیکل توربین‌گاز و ترکیبی بر پایه توربین V94.2 بهینه گردید.