این پروژه به سفارش شرکت بهره‌برداری نیروگاه‌های صبا انرژی و بر روی واحدهای گازی نیروگاه خرمشهر انجام گرفت. در این پروژه ابتدا شرایط طراحی نیروگاه گازی و طرح توسعه سیکل‌ترکیبی آن، شبیه‌سازی گردید. سپس با در نظر گرفتن سیستم‌های مختلف خنک‌کن هوای ورودی کمپرسور توربین گاز، تاثیرات افزودن هر یک از سیستم‌ها بر توان و راندمان واحد مشخص گردید و در نهایت با ارزیابی فنی و اقتصادی هر یک از طرح‌ها، طرح خنک‌کاری بهینه انتخاب و اسناد فنی و مالی برگزاری مناقصه انتخاب کارفرما، تهیه گردید.