اخلاق مهندسی؛ شعاری فریبنده یا ضرورتی انکارناپذیر_بخش ۳

آیین نامه اخلاقی انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME)

۱- اصول بنیادین

مهندسا ن با روشهای زیر درستی، عزت و مقام حرفه مهندسی را حمایت نموده و ارتقاء خواهند داد: الف- استفاده از دانش و مهارت خویش برای افزایش رفاه بشری ب – صداقت و بیطرفی و خدمت صادقانه به عموم ، کارفرمایان و مشتریان – کوشش در افزایش صلاحیت و قدر و منزلت حرفه مهندسی

۲- قوانین بنیادین

  • مهندسان باید ایمنی، سلامت و رفاه عمومی را در اجرای وظایف حرفه ای خویش حکم نمایند.
  • مهندسان باید تنها خدماتی را ارائه نمایند که در حیطه صلاحیت آنهاست.
  • مهندسان باید پیشرفت حرفه ای را در سراسر دوره زندگی شغلی خویش دنبال نموده و برای پیشرفت حرفه ای و اخلاقی مهندسان تحت نظارت خویش ایجاد فرصت نمایند.
  • مهندسان باید در موضوعات حرفه ای برای کارفرما یا مشتری بعنوان نمایندگانی وفادار و امین عمل نموده و از تضاد منافع و پیدایش تضاد منافع اجتناب نمایند.
  • مهندسان باید اعتبار حرفه ای خویش را بر اساس قابلیت خدمات ارائه شده خویش بنا نهاده و از رقابت ناجوانمردانه با دیگران بپرهیزند.
  • مهندسان باید فقط با سازمان ها و اشخاص قابل اعتماد همکاری نمایند (شریک شوند).
  • مهندسان باید بیانیه های عمومی را به روشی صادقانه و بی طرفانه صادر نمایند.
  • مهندسان باید پیامدهای زیست محیطی را در انجام وظایف حرفه ای خویش درنظرگیرند.
  • مهندسان باید توسعه پایدار را در انجام وظایف حرفه ای خویش در نظرگیرند.

آیین نامه اخلاقی انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)

ما با دانستن اهمیت فناوری  خود   در تاثیر گذاری بر کیفیت زندگی در سراسر جهان، ضمن پذیرش تعهد شخصی نسبت به حرفه  خود ، اعضا و جوامعی که به آن خدمت  میکنیم، بدینوسیله خود را به عالیترین رفتار اخلاقی و حرفه ای متعهد می دانیم و می پذیریم که:  

۱-تصمیم های  مهندسی ما بر پایه ایمنی، بهداشت و  رفاه عمومی بوده و مواردی را که ممکن است جامعه یا محیط زیـست را به خطر بیفکند، سریعاً رفع نمائیم.

۲- از تعارض  واقعی یا فرضی منافع تا جائیکـه امکـان دارد اجتنـاب کـرده و در صـورتوجود چنین تعارضی مانع تاثیر آن برطرفهای ذینفع  شویم .

۳- در برآوردها و طـرح ادعاهـا، بـر اسـاس داده هـای موجـود ، صادق و واقعبین باشیم .

۴- رشوه را درتمام شکلهایش نفی کنیم.

۵- درک  فناوری، کاربرد  مناسب آن وپیامدهای بالقوه اش را بهبود بخشیم.

۶- صلاحیت فنی خود را حفظ کرده و توسعه دهیم و انجام وظایف فنی برای دیگران را تنهـا در صـورتیکه از طریق آموزش و یا تجربه صلاحیت لازم را کسب کرده باشیم، یـا پـس از اعـلام محـدودیتهـای مربوطـه، قبـولنمائیم.

۷- جویای  انتقاد صادقانه از کارهای فنی بوده و پذیرای انتقاد باشیم. به اشتباهات اعتراف کـرده و آنهـا را اصـلاحنمائیم و بصورت مناسب سهم کمکدهندگان را ارج گذاریم.

۸- با همه بدون درنظرگرفتن نژاد، مذهب، جـنس، معلولیـت،سن و یا ملیت رفتاری منصفانه داشته باشیم.

۹- از لطمه  زدن  به دیگران، اموال، شهرت و آبرو یـا اشـتغال آنهـا ازطریـقاقدامات نادرست یا بدخواهانه خودداری کنیم.

۱۰- به همتایان و همکاران در رشد حرفه ای آنها یاری رسانده و پشتیبان آنها در پیروی از این آیین نامه اخلاقی باشیم.

آیین نامه اخلاقی انجمن مهندسان عمران امریکا (ASCE)

اصول بنیادین

مهندسان با روشهای زیر درستی ، عزت و مقام حرفه مهندسی را حمایت نموده وارتقاء خواهند داد:

۱- استفاده از دانش و مهارت خویش برای افزایش رفاه بشری و محیط زیست

۲- صداقت و بیطرفی و خدمت صادقانه به عموم ، کارفرمایان و مشتریها

۳- کوشش در افزایش صلاحیت و قدر ومنزلت حرفه مهندسی

۴- حمایت از انجمنهای حرفه ای و فنی در رشته فعالیت خویش

قوانین بنیادین 

۱- مهندسان باید در اجرای وظایف حرفه ای خویش ایمنی ، سلامت و رفاه عمومی را حکم نموده و بکوشند تا در انجام وظایف حرفه ایشان همراستا با اصول توسعه پایدار عمل کنند.

۲- مهندسان باید تنها خدماتی را ارائه نماید که در حیطه صلاحیت آنهاست.

۳- مهندسان باید بیانیه های عمومی را به روشی صادقانه و بی طرفانه صادر نمایند.

۴- مهندسان باید در موضوعات حرفه ای برای کارفرما یا مشتری بعنوان نمایندگانی وفادار و امین عمل نموده و از تضاد منافع اجتناب نمایند.

۵- مهندسان باید اعتبار حرفه ای خویش را براساس قابلیت خدمات ارائه شده خویش بنا نهاده و از رقابت ناجوانمردانه با دیگران بپرهیزند.

۶- مهندسان باید بگونه ای عمل نمایند که درستی ، عزت و مقام حرفه مهندسی را حمایت نموده و ارتقاء دهند.

۷- مهندسان باید پیشرفت حرفه مهندسی را در سراسر دوره زندگی شغلی خویش دنبال نموده و برای پیشرفت حرفه ای مهندسانِ تحت نظارت خویش، ایجاد فرصت نمایند.

 

نویسنده: آقای مهندس کامران خداپرستی

 

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کند

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز