برگزاری دوره آموزش جامع CFD و نرم افزارهای مرتبط

مدرسین:

آقای مهندس احسان اله سعادتی

آقای مهندس سجاد صلواتی دزفولی

آقای دکتر محمد جدیدی

https://ptecgroup.ir/product/comprehensive-cfd-training-course-and-related-software/

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز