جریان‌ مرز متحرک، مدل شبکه پویا در فلوئنت- بخش۱۰

تولید مجدد شبکه به صورت موضعی براساس تابع اندازه (Site Function)

نرم‌افزار FLUENT قادر است علاوه بر تجدید شبکه موضعی که بعضا منجر به شبکه‌های غیر هموار در مجاورت جسم متحرک می‌شود، با استفاده از توابع اندازه که پیش از این در نرم‌افزار Gambit نیز توضیح داده‌شد، بخش‌های معیوب شبکه را تولید مجدد کند.

تابع اندازه یک حافظه اندازه‌ای در فضای دامنه حل است که موجب می‌شود تغییرات اندازه سلول‌ها و یا المان‌های سطحی با دور شدن از یک نقطه و یا جسم خاص، با نرخ خاصی رشد کند و بنابراین تغییرات اندازه در دامنه حل به صورت هموارتر انجام شده و در نهایت کیفیت شبکه حفظ شود.

روش تجدید شبکه با استفاده از Size Function به همراه دو مدل Local Remeshing و ۲٫D Surface Remeshing فعال می‌شود.

شکل‌های زیر تاثیر استفاده از تابع اندازه در سیستم تجدید شبکه اطراف یک راکت متحرک را نشان می‌دهد.

 

شکل ۱۷- تجدید شبکه در اطراف یک راکت رها‌شده بدون تابع اندازه

 

 

شکل ۱۸- تجدید شبکه در اطراف یک راکت رها‌شده با استفاده از تابع اندازه

 

انجام تنظیمات مربوط به تابع اندازه:

تنظیمات اختصاصی تابع اندازه شامل سه وروی است.

  • ورودی اول Resolution  تعیین‌کننده تقسیمات شبکه پشت‌زمینه شبکه اصلی در روش تابع اندازه است.

این شبکه بسیار درشت نمایش داده نمی‌شود، لیکن در زمان استفاده از تابع اندازه به صورت خودکار تولید می‌شود و از نقاط آن برای کنترل اندازه در نقاط مختلف فضایی استفاده می‌شود.

مقدار پیش‌فرض برای شبکه‌های دوبعدی ۳ و برای شبکه‌های سه‌بعدی ۱ است.

  • ورودی دوم Variation مقداری بین ۱- و بی‌نهایت است و معیاری‌است از حداکثر اندازه مجاز سلول‌ها در تابع اندازه.
  • ورودی سوم Rate نیز عددی است بین ۹۹/۰- و ۹۹/۰+ و معیاری است از نرخ تغییرات اندازه‌ سلول‌ها بر اساس تابع اندازه.

به طور مثال مقدار صفر آن موجب تغییرات خطی اندازه‌ سلول‌ها می‌شود و در صورت استفاده از مقادیر بزرگ‌تر از صفر، تغییرات اندازه در مجاورت مرز‌ها کوچک‌تر و در فواصل دور از مرز‌ها و به سمت داخل دامنه حل بزرگ‌تر خواهد بود.

شکل ۱۹- تنظیمات تابع اندازه در شبکه پویا

 

شکل ۲۰- اطلاعات ابعاد و کیفیت شبکه پیش از تجدید

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز