جریان‌ مرز متحرک، مدل شبکه پویا در فلوئنت- بخش۱۲

موارد داخل پرانتز عبارات قابل شناسایی توسط نرم افزار است که عیناً در پروفیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زمان ()

زاویه لنگ ( Crank Angle) (این مورد تنها برای مدل In Cylinder کاربرد دارد و در تعریف پروفایل‌های جابجایی، ‌می‌تواند به جای زمان مورد استفاده قرار گیرد.)

موقعیت (x, y, z)

سرعت خطی (vx , vy , vZ)

سرعت زاویه ای (ωx , ωy, ωz)

جهت قرارگیری جسم (өx, өy , өz)

به صورت پیش‌فرض نرم‌افزار حرکت جسم صلب را در دستگاه مختصات ساکن در نظر می‌گیرد.

لیکن امکان افزودن و استفاده از دستگاه‌های مختصات محلی (Moving Reference Frame) در مناطق مختلف سیال نیز وجود دارد.

بدین منظور می‌توان از منوی Define Boundary Condition برای هر ناحیه از Fluid، دستگاه متحرک مورد نظر را تعریف کرد.

در مسائل شبیه‌سازی سیلندر خودرو می‌توان از زاویه لنگ به جای زمان در Boundary Profile استفاده نمود.

در زیر دو نمونه از پروفیل‌های حرکتی آورده شده‌است.

 

شکل ۲۲- نمونه‌ای از پروفیل سرعت v و موقعیت x بر حسب زمان

 

شکل ۲۳- نمونه‌ای از پروفیل سرعت زاویه‌ای بر حسب زمان

علاوه بر آن می بایست موقعیت و جهت قرارگیری اولیه جسم نیز در بخش Dynamic-Mesh Zone مشخص شود که این تنظیمات در بخش‌های بعدی به تفصیل معرفی می‌گردد.

مراحل تعریف یک مساله برای Dynamic Mesh به صورت زیر می‌باشد.

۱- فعال‌سازی شبیه‌سازی وابسته به زمان :

Define ——> General ——> Time: Transient

۲- تنظیمات شرایط مرزی

Define —–> Boundary Conditions

  • تنظیمات حرکتی مدل Dynamic Mesh در این بخش انجام نمی‌شود، مگر از پروفیل‌های مرزی استفاده شده‌باشد.

 

۳- فعال سازی مدل Dynamic Mesh و انجام تنظیمات مربوطه

Define ——> Dynamic Mesh ——> Mesh Methods ——> Setting

شکل ۲۴- فعال‌سازی و تنظیمات پایه مدل Dynamic Mesh

 

۴- تعیین حرکت بخش‌های مختلف دامنه حل (مرزها و در صورت نیاز سلول‌ها)

Define ——> Dynamic Mesh ——> Dynamic Mesh Zones

شکل ۲۵- منوی تعریف مرزهای متحرک

 

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز