جریان‌ مرز متحرک، مدل شبکه پویا در فلوئنت- بخش۴

تصاویر ۳ و ۴ نمونه‌ای از کاربرد روش هموارساز مجموعه فنر را بر روی شبکه یک استوانه نشان می‌دهد.

شکل ۳- روش هموار ساز مجموعه فنر بر روی شبکه داخلی – ابتدا

 

شکل ۳- روش هموار ساز مجموعه فنر بر روی شبکه داخلی – ابتدا

کاربردهای روش هموارسازی بر پایه مجموعه فنر

روش هموارساز بر پایه مجموعه فنر بر روی هر شبکه دلخواه با تغییر فرم دلخواه، قابلیت فعال‌سازی و استفاده را دارد.

لیکن کاربرد اصلی آن‌ بر روی شبکه‌های چهاروجهی در حالت سه‌بعدی و سه‌گوش در حالت دوبعدی‌ است.

در حالت کلی، برای استفاده از از هموارسازی فنری می‌بایست شرایط ذیل رعایت شوند تا کیفیت شبکه‌های میانی و نهایی حفظ شود.

      ۱٫ حرکت مرزها به طور غالب در یک جهت باشد و سلول‌ها دچار تغییر فرم عمده غیر هم‌جهت نشوند.

البته در این مورد استثنائاتی وجود دارد که در آن‌ها روش هموار ساز کاربرد دارد، آن هم مواقعی است که در مجاورت هر مرز، جابجایی در امتداد عمود بر آرایش سلول‌ها باشد.

تصویر ۵ نمونه‌ای از این حالت را نشان می‌دهد.

شکل ۵- نمایی از شبکه ایجاد شده بر روی دیواره‌های حبابچه‌های ریه و جهت‌های جابجایی مرزها

 

 ۲٫ حرکت در هر نقطه به صورت غالب عمود بر امتداد مرز باشد.

در صورتی‌که که دو شرط بالا رعایت نشوند، احتمال تولید شبکه با خوابیدگی بسیار بالا و کیفیت پایین وجود دارد.

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز