جریان‌ مرز متحرک، مدل شبکه پویا در فلوئنت- بخش۹

از تجدید شبکه موضعی تنها می‌توان در مواقعی می‌توان استفاده نمود که شامل سلول‌های مثلثی(دو بعدی)- چهاروجهی(سه‌بعدی) باشد. علاوه بر آن می‌بایست موارد زیر نیز رعایت شود:

  • المان‌های سطحی در حالت سه‌بعدی مثلثی باشند. (در حالت دوبعدی خطی)
  • مناطق شامل Hanging Nodes در دامنه حل وجود نداشته باشد.

تولید مجدد شبکه بر روی سطوح به صورت موضعی (Local Face Remeshing Method)

در مواقعی که یک سطح از نوع تغییر فرم‌دهنده (Deforming) تعریف می‌شود و گزینه  Local Face Remeshingدر منطقه سلولی مجاور آن فعال باشد، تولید مجدد شبکه در سطح تغییر فرم‌دهنده تنها در صورتی فعال می‌شود که موارد زیر رعایت شود:

  • سطوح مورد نظر در حالت سه‌بعدی دارای المان‌های مثلثی باشد.
  • سطوح مورد نظر برای تجدید شبکه در داخل یک منطقه سیال یا جامد قرار نگرفته باشند. (متعلق به مرزهای خارجی باشند.)
  • از این روش نمی‌توان در حضور Hanging-Nodes استفاده نمود.

تولید مجدد شبکه بر روی سطوح به روش ۲٫۵D

این روش تنها در مواردی کاربرد دارد که هندسه جسم از جاروب یک سطح در امتداد عمود بر صفحه تولید شده باشد (Extruded Body).

در این حالت در صورتی که صفحه مولد با استفاده از سلول‌های مثلثی شبکه‌بندی شده باشد و در کل جسم از شبکه حجمی منشوری (Cooper Grid- Prism Elements) استفاده شده باشد ، می‌توان با استفاده از روش ۲٫۵D شبکه‌های جدید تولید نمود.

در این روش تنها شبکه سطح مولد بر اساس معیارهایی همچون خوابیدگی و سایز، تولید مجدد می‌شود (Face Remeshing) و شبکه حجمی نیز با استفاده از شبکه سطح مولد مجدداً و با جاروب آن در مسیر مولد تولید می‌شود

شکل ۱۵- نمایی نزدیک از هندسه فلومتر پیچی پیش از تولید مجدد شبکه و هموارسازی لاپلاسی

 

 

شکل ۱۶- نمایی نزدیک از هندسه فلومتر پمپی – پس از تولید مجدد شبکه و همواسازی لاپلاسی

 

بر روی شبکه‌های هیبرید منشوری، چهاروجهی، روش ۲٫۵D تنها بر روی بخش منشوری کار خواهد کرد.

این روش همچنین قابلیت استفاده بر روی شبکه‌های دارای Hanging Node را ندارد.

اصطلاح Hanging Nodes به نقاطی گفته می‌شود که در مرز مشترک دو سلول، تنها متعلق به یک سمت‌اند.

این نقاط غالبا در فرآیند تطابق شبکه با استفاده از منوی Mesh Adaption ایجاد می‌شوند.

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز