حمید عسگری

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه شهید باهنرکرمان

سوابق کاری: بیش از ۱۰ سال سابقه کاری بعنوان جانشین سرپرست(HSE) و کارشناس ایمنی، بهداشت ومحیط زیست شرکت نفت و گازپارس درطرح توسعه فاز۱۴پارس جنوبی، ممیزشرکت نفت وگازپارس درممیزی طرح های توسعه ای پارس جنوبی، مشاور شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (IEI) در استقرار سیستم های ۱۸۰۰۱OHSAS ،۱۴۰۰۱ISO در پروژه شرکت زیدون کوش و…

سوابق تدریس و تالیف: تدریس بیش از ۵۰ دوره آموزشی آشنایی بافرایندهای پالایشی وپتروشیمی، ایمنی باربرداری وبارگزاری (Lifting)، ایمنی کاردرارتفاع وداربست بندی، رادیوگرافی، ایمنی حریق ونحوه اطفاء، آشنایی بافرآیندهای پالایشگاه گاز، دوره فرهنگ ایمنی، ایمنی برق، ایمنی جوشکاری و برش کاری، ایمنی سیلندرهای تحت فشار،دوره حفاظت شنوایی، حفاظت تنفسی، ایمنی ورود به فضای بسته، واکنش در شرایط اضطراری، ایمنی آزمایشگاه، ایمنی مخازن، آشنایی باانواع آتش ونحوه اطفاءآنها، مدیریت پسماند، ، ایمنی رانندگی تدافعی، مدیریت ایمنی فرآیند ((psm، مبانی سیستم های اعلام حریق اتوماتیک و… در شرکت ها، صنایع و دانشگاه های کشور از قبیل دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه شهید باهنرکرمان، فاز۱۴پارس جنوبی، مجتمع پتروشیمی جم، مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه گازی آغار و دالان، مرکز آموزش شهید بهشتی جم، مجتمع فولاد اکسین اهواز، پالایشگاه نفت آبادان، شرکت گاز استان البرز، مجتمع فولاد خراسان، پتروشیمی زاگرس، شرکت نفت و گاز غرب و…

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز