شبیه‌سازی جریان اطراف یک کره در FLUENT و ICEM-CFD- بخش۱۲

پیش از شروع مجدد حل می‌بایست مقادیر مرجع برای محاسبه ضریب درگ در نرم‌افزار وارد شوند. ضریب درگ از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

که در آن، صورت کسر میزان نیروی درگ در امتداد جریان است و توسط نرم‌افزار محاسبه می‌شود، مخرج کسر نیز شامل مقادیر قراردادی مرجع است که می‌بایست توسط کاربر به نرم‌افزار معرفی شود.

ρ چگالی سیال در بی‌نهایت،  V سرعت در بی‌نهایت و A نیز سطح تصویر جسم در صفحه عمود بر امتداد جریان است.

 

 

 

 

مقادیر فوق از طریق مسیر زیر در نرم‌افزار وارد می‌شوند.

Report ——> Reference Values

شکل ۳۵- تنظیم مقادیر مرجع ضریب درگ

 

پس از آن مجدداً به منوی Run Calculation رفته و این بار تعداد دفعات تکرار حل را بر روی ۲۰۰ تنظیم نموده و شروع به حل می‌کنیم.

مشاهده می‌شود که در تکرار ۳۶ ام نرم‌افزار با درج پیغام همگرایی (Solution is converged!) متوقف می‌شود.

با بررسی مانیتور ضریب درگ دیده می‌شود این ضریب همچنان در حال تغییر است و بنابراین مجاز به توقف شبیه‌سازی نمی‌باشیم.

شکل ۳۶- تغییرات ضریب درگ بر حسب تکرار حل

 

ضروری است تکرار حل تا ثابت شدن این ضریب ادامه یابد.

بدین منظور از منوی زیر بررسی خودکار همگرایی توسط نرم‌افزار غیر‌فعال می‌شود و شبیه‌سازی تا زمان دلخواه ادامه یابد.

Solve ——> Monitors®Residual (Edit)

و پس از آن Convergence Criterion از Absolute به None تغییر می‌یابد.

مجدداً به منوی Run Calculation رفته و شبیه‌سازی را برای ۱۰۰۰ تکرار تنظیم می‌کنیم.

مشاهده می‌شود پس از ۸۰۰ تکرار، ضریب درگ بر روی ۰/۱۳۳۸۷  (نمایش داده شده در کنسول) ثابت می‌شود و می‌توان حل را متوقف نموده و فایل‌های Case و  Data را ذخیره نمود.

شکل ۳۷- ثابت شدن ضریب درگ پس از ۸۰۰ تکرار

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز