شبیه‌سازی جریان اطراف یک کره در FLUENT و ICEM-CFD- بخش۱۴

با تکرار Adaption مشاهده می‌شود این بار تنها ۶ سلول برای هموارسازی انتخاب می‌شوند.

مجدداً حل را برای ۱۰۰ تکرار دیگر ادامه می‌دهیم.

این بار ضریب درگ هیچ‌گونه تغییراتی نسبت به شبکه قبلی ندارد و بنابراین نتایج شبیه‌سازی مستقل از شبکه بدست آمده‌اند.

شکل ۴۳- ثابت شدن ضریب درگ پس از هموارسازی سوم

 

در این مرحله فایل نهایی Case و Data با نام جدید ذخیره می‌شوند.

مشاهده و تحلیل نتایج خروجی

پس از همگرایی کامل و اطمینان از عدم وابستگی شبیه‌سازی و نتایج آن به شبکه، زمان مشاهده و بررسی نتایج شبیه‌سازی می‌رسد.

نتایج در سه بخش تصویری ، نموداری و عددی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  • مشاهده کانتورهای سرعت و فشار

از مسیر زیر میتوان کانتورهای فشار دراطراف کره را مشاهده نمود.

Display ——> Graphic and Animation ——> Contours®Setup

Contours of: Pressure

Options: Filled

Levels: 50

Display

سپس با نگه داشتن کلید وسط ماوس و کشیدن یک مستطیل در اطراف کره، زوم می‌کنیم.

شکل ۴۴- مشاهده کانتورهای فشار در اطراف کره

می توان با استفاده از میسر زیر سطح مقطع جریان را به صورت کامل و دوطرفه دید.

Display ——> Views

Mirror Planes: axis

Apply

البته توجه به این نکته ضروری است که این نمایش دوطرفه جریان است و شبیه‌سازی تنها بر روی یک مولد هندسه و فیزیک انجام شده‌است.

شکل ۴۵- کانتورهای فشار به صورت دوطرفه

در شکل مناطق دارای فشار نسبی بالا در جلوی کره و مناطق دارای فشار نسبی پایین در سطوح جانبی کره که دارای سرعت بالاتری است مشاهده می‌شود.

از مسیر قبلی می‌توان این بار تنها با تغییر Pressure به Velocity کانتورهای سرعت را مشاهده نمود.

 

شکل ۴۶- کانتورهای سرعت در اطراف کره

منطقه سکون جلوی کره و همچنین منطقه جدایش و گردابی در پشت کره مشاهده می‌شود.

از مسیر زیر می‌توان بردارهای سرعت در اطراف کره را مشاهده نمود.

Display ——> Graphic and Animation ——> Vectors

Scale: 90

Skip: 4

ضریب Scale باعث می‌شود بردارهای سرعت به طور همزمان برای نمایش در ۹۰ ضرب شوند و پارامتر Skip نیز باعث می‌شود از هر ۵ بردار ۱ بردار نمایش داده‌شود، بنابراین گردابه‌های پشت جسم به خوبی نشان داده می‌شوند.

شکل ۴۷- بردارهای سرعت در اطراف کره

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز