شبیه‌سازی جریان اطراف یک کره در FLUENT و ICEM-CFD- بخش۴

پس از آن از مسیر زیر و به ترتیبی که در شکل نشان داده شده است، تناظر بین نقاط بلاک ( Vertex) با نقاط هندسه (Point)  برقرار می‌شود.

Blocking ——> Associate ——> Associate Vertex

نقطه بالا چپ در بلاک چپ ——> نقطه چپ محور سمت چپ

نقطه بالا راست در بلاک راست ——> نقطه راست محور سمت راست

نقطه پایین بین دو بلاک ——> نقطه میانی نیم دایره کوچک

نقطه پایین چپ در بلاک چپ ——> نقطه راست محور سمت چپ

نقطه پایین راست در بلاک راست ——> نقطه چپ محور سمت راست

شکل۱۰- نحوه تناظر بین نقاط بلاک و نقاط هندسه

 

 

شکل۱۱- نمایش بلاک پس از برقراری تناظر بین نقاط

 

بهتر است ترتیب نظیرسازی به نحوی که ذکر گردید انجام شود تا از پیچیدگی بی‌جهت جلوگیری شود. در نهایت شکل بلاک می‌بایست به صورت زیر نشان داده شود.

پس از آن تناظر بین خطوط بلاک و هندسه نیز برقرار می‌شود تا بلاک، شبکه مربوط به هندسه را بخوبی نمایندگی کند.

Blocking ——> Associate ——> Associate Edge to Curve

در این جا دو خط زاویه‌دار بالایی به صورت یکجا به نیم‌دایره بالایی ، دو خط زاویه‌دار پایینی به صورت یکجا به نیم‌دایره پایینی ، خط افقی سمت چپ به محوط چپ و خط افقی سمت راست نیز به محور راست نظیر می‌شود.

پس از انجام تناظر در نمودار درختی، از بین گزینه‌های Blocking بر روی Edge کلیک راست نموده و گزینه Show Association را تیک می‌زنیم.

فلش‌ها می‌بایست مشابه شکل زیر تناظر را نشان دهند.

 

شکل۱۲- تناظر بین خطوط بلاک و خطوط هندسه

 

پس از آن تنظیمات شبکه خطوط اعمال می‌شود.

ابتدا گزینه Geometry را از نمودار درختی غیر فعال می‌کنیم. سپس بر روی گزینه Edge در Blocking رفته و Show Association را غیر فعال می‌کنیم.

مناسب است با توجه به رژیم جریان ، عدد رینولدز و مدل آشفتگی ، ارتفاع سلول مجاور سطح کره محاسبه شود.

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز