شبیه‌سازی جریان داخلی با استفاده از نرم‌افزارهای ICEM-CFD و CFX_بخش ۶

ابتدا ضروری است نقطه ای به مختصات زیر از پنجره تولید نقاط، تولید شود.

Geometry—> Create Point—> XYZ

X=28, Y=0, Z=-2

شکل ۳۵- تولید نقطه امتداد دامنه حل

 

سپس از منوی تولید خط، نقطه انتهایی قرار گرفته بر روی خروجی به نقطه جدید متصل می‌شود. در این مرحله ابتدا نقطه قرار گرفته بر روی خروجی انتخاب می‌شود، سپس نقطه جدید تولید شده و پس از آن با کلیک ‌وسط، خط تولید و با کلیک راست و فشردن کلید Dismiss از دستور خارج می‌شویم. پیش از این مرحله می‌بایستی نمایش خطوط و نقطه‌ها از نمودار درختی روشن شده باشد و مناسب‌ است نمایش شبکه و سطوح خاموش باشد.

Geometry—> Create/Modify Curve—> From Curves

شکل ۳۶- مسیر تولید نقطه امتداد دامنه حل

شکل ۳۷- ترتیب انتخاب نقاط جهت تولید خط امتداد دامنه حل

 

پس از آن به منوی تولید شبکه خطوط رفته و پس از انتخاب خط جدید، تنظیمات زیر برای شبکه آن اعمال می‌شود. سپس با کلیک بر روی علامت ماوس و کلیک چپ بر روی خط مورد نظر و در نهایت فشردن کلید وسط ماوس خط جهت اعمال تنظیمات انتخاب می‌شود. در نهایت پس از تنظیم مقادیر نشان‌داده شده در شکل، با فشردن کلیدهای Apply و Dismiss از منو خارج می‌شویم. می‌توان با راست‌کلیک بر روی گزینه Curve در نمودار درختی و انتخاب Curve Node Spacing، تقسیم‌بندی اعمال‌شده بر روی خط جدید را مشاهده نمود.

شکل ۳۸- تنظیمات شبکه منحنی مسیر شبکه

 

حال می‌توان با استفاده از سطح خروجی و خط مدرج، شبکه را به روش Extrude ایجاد کرد. بدین منظور از مسیر زیر استفاده می‌شود.

Edit Mesh—> Extrude Mesh

شکل ۳۹- مسیر تولید شبکه به روش Extrusion

سپس در پنجره باز شده بر روی علامت ماوس مقابل Elements کلیک کرده، آنگاه از نوار ابزار انتخاب، بر روی گزینه انتخاب Part کلیک نموده و پس از انتخاب مرز Outlet با فشردن کلید Accept، کلیه المان‌های سطحی مرز خروجی برای تولید شبکه انتخاب می‌شوند. پس از اعمال تنظیمات نشان‌داده ‌شده با اعداد ۵ و ۶ در شکل، بر روی علامت انتخاب منحنی (شماره ۷) کلیک کرده و پس از کلیک بر روی خط مدرج، با کلیک‌وسط، انتخاب خود را نهایی می‌کنیم. در نهایت با انتخاب گزینه ۸، نرم‌افزار از شبکه خط مدرج، برای تولید شبکه بخش اضافه‌شده استفاده خواهد کرد. با فشردن کلیدهای Apply و Dismiss، تولید شبکه بخش جدید نهایی می‌شود. مراحل انجام کار در سه تصویر پی‌درپی به صورت شماره‌های متوالی آمده‌‌است.

شکل ۴۰- ترتیب و تنظیمات عملیات امتداد شبکه- تصویر اول

شکل ۴۱- ترتیب و تنظیمات عملیات امتداد شبکه- تصویر دوم

 

شکل ۴۲- ترتیب و تنظیمات عملیات امتداد شبکه- تصویر سوم

در ادامه تصاویری از شبکه تولید شده به همراه برشی از آن آمده است.

شکل ۴۳- نمایی از شبکه نهایی تولید شده

شکل ۴۴- برشی از شبکه نهایی تولید شده

در این مرحله شبکه برای استخراج به نرم‌افزار CFX آماده‌ است و کافی است در بخش شرایط مرزی، مرز Outlet پیشین به عنوان یک مرز دو طرفه تعریف شود تا کار بر روی آن در نرم‌افزارهای FLUENT و CFX آسان‌تر باشد. بدین منظور از مسیر زیر نرم‌افزار FLUENT به عنوان حل‌گر انتخاب و در بخش شرایط مرزی، Outlet به عنوان Interior معرفی می‌شود.  مراحل انجام کار به ترتیب از طریق شماره‌ها قابل انجام است.

شکل ۴۵- مسیر انتخاب حل‌گر

شکل ۴۶- انتخاب FLUENT به عنوان حل‌گر اصلی

شکل ۴۷- ورود به پنجره شرایط مرزی

شکل ۴۸- معرفی نوع مرزهای دلخواه در منوی شرایط مرزی

در نهایت از طریق کلید Write Input، فایل شبکه برای نرم‌افزار FLUENT استخراج می‌گردد. مراحل استخراج شبکه با جزییات بیشتری، در آموزش شبیه‌سازی جریان بر روی استوانه و کره آمده ‌است. در پنجره نهایی، ضریب تبدیل ۰۱/۰ برای تبدیل واحدها از متر به سانتیمتر اعمال می‌شود.

شکل ۴۹- کلید استخراج شبکه

شکل ۵۰-تنظیمات نهایی استخراج شبکه

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

 

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز