شبیه سازی جریان و ردیابی ذرات در سیستم تنفسی انسان- بخش۷

در نهایت نوبت به تولید صفحات نیم دایره‌ای طرفین مجرا می‌رسد.

هر نیم‌دایره از ۴ منحنی ۴۵ درجه و دو خط مستقیم تشکیل شده ‌است که از منوی تولید صفحات از خطوط (Create face from wireframe) تولید می‌شود.

پس از تولید دو صفحه طرفین دامنه حل، برای صفحه ورودی شبکه مثلثی و با تنظیمات پیش‌فرض تولید می‌شود.

توجه به این نکته ضروری است که به دلیل استفاده از شبکه نوع Cooper در شبکه حجمی، می‌بایست یکی از صفحات طرفین، بدون شبکه باقی بماند.

شکل ۲۸- نمایی از شبکه سطحی ابتدای کانال

 

نکته: به دلیل تولید همزمان شبکه بر روی برخی خطوط و ایجاد خودکار لینک شبکه‌ای بر روی آن‌ها در این مرحله، ممکن است در مرحله بعد مشکلاتی ایجاد شود.

بنابراین بهتر است از منوی زیر کلیه خطوط دامنه حل انتخاب شوند و لینک آن‌ها حذف شوند.

Mesh ——> Edge ——> Unlink Edge Meshes

شکل ۲۹- جداسازی ارتباط شبکه ای بخش‌های مختلف هندسه

با تولید صفحات طرفین، سطوح دامنه حل تولید تکمیل شده و در این مرحله می‌بایست حجم مربوط به نیم استوانه معرف مجرای سراسری را تولید نمود.

بدین منظور ابتدا به منوی تولید حجم از صفحات رفته و از آنجا کلیه صفحات اطراف نیم‌استوانه از ابتدا تا انتهای مجرا، انتخاب شده و حجم آن تولید می‌شود.

بهتر است در این مرحله مجدداً نمایش شبکه خاموش و سطوح نیز به صورت Wireframe نشان داده شود.

با ایجاد حجم، رنگ مدل از آبی به سبز تغییر می‌یابد.

Geometry ——> Volume ——> Stitch Faces

 در نهایت نوبت به تولید شبکه حجمی نیم استوانه می‌رسد.

Mesh ——> Volume ——> Mesh Volume

از بین احجام، نیم استوانه انتخاب می‌شود.

Elements: Hex/Wedge<>Type: Cooper

توجه: غالبا نرم‌افزار به صورت هوشمند دو نیم دایره طرفین را به عنوان Source در شبکه نوع Cooper انتخاب نموده و شبکه بدون مشکل تولید می‌شود.

در صورتی که شبکه با موفقیت تولید نشد، می‌توان Source را مجدداً و به صورت دستی انتخاب نمود.

شبکه نوع Cooper، از جاروب یک مولد اولیه در امتداد یک سری خط و یا صفحه جانبی تولید می‌شود.

به صفحات دو طرف مسیر جاروب که شبکه از آن‌ها شروع و به آن‌ها ختم می‌شود Source گفته می‌شود.

شکل ۳۰- نمایی از هندسه و شبکه نهایی

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز