عبداله قوچانی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق کاری: ۲۸ سال سابقه اجرایی با سمت های رئیس آموزش در شرکت های یک و یک، فیروز، به پخش، پاکشو و… – رئیس هیئت مدیره تعاونی خدماتی آموزش کارکنان فنی و حرفه ای کرج، عارضه یابی منابع انسانی در شرکتهای نفت پارس، سیمان قائن، شرکت نورد قطعات فولادی، صنایع شیر ایران، بهمن موتور، نورد و لوله اهواز، شرکت ایران خودرو دیزل، شرکت پاکشو، صنایع امام علی، روغن نباتی جهان و…

سوابق تدریس و تألیف: تدریس دوره های آموزشی پرورش کارکنان، ارتباطات موثر، رفتار سازمانی، فرهنگ کار، گزارش نویسی، مدیریت تحول، مدیریت عمومی، کار گروهی، توانمند سازی مسئولان، اخلاق حرفه ای، طرح تکریم ارباب رجوع، نظام پیشنهادات، نقش فروشنده در هزاره سوم، اصول و مبانی فروش خدمات، مهارت های ریاست فروش در هزاره سوم، قوانین و مقررات خدمات اداری، ستک های مدیریتی، مدیریت زمان، مدیریت فردی، علوم رفنتاری در انتظامات، اصول مقدماتی ۵s و.. در شرکت ها و صنایع از قبیل پتروشیمی های جم، مبین، برزویه، بندر امام، بوعلی،  شرکت گاز مشهد، گار سرخون، شرکت گاز هاشمی نژاد، صنایع ایران خودرو، فولاد خوزستان، سیمان آبیک، صنایع دارویی، صنایع اقماری سایپا، سیمان بجنورد، شرکت گاز پارسیان، شرکت ماموت، نفت ایرانول، شرکت یک و یک ، به پخش، شرکت فیروز، چای گلستان، شرکت گل گهر، فولاد کاویان و…

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز