علی کاظمی علی آبادی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری تخصصی زبان وادبیات فارسی

سوابق کاری: بیش از ۱۶ سال سابقه فعالیت در شورای اسلامی باسمت عضو و ریاست شورا، عضوشورای آموزش وپرورش شهرستان البرز،  مدرس زبان وادبیات فارسی و دروس تخصصی در دانشگاه آزاداسلامی، دانشگاه علوم وفنون و دانشگاه کار شهر صنعتی البرز (الوند )

سوابق تدریس و تألیف: بیش از ۱۳ سال تدریس دوره های آموزشی تحلیل محتوای پیام، فن بیان وآیین سخنوری، فن اداره جلسات، نامه نگاری وگزارش نویسی، دوره های ارتباط مردمی، نامه نگاری اداری، دوره روش پژوهش  و… درشرکتها، صنایع و دانشگاه های کشور از قبیل وزارت نیرو (آبفای کشور(تهران )، روابط عمومی های وزارت نفت، شرکت پالایش وپخش تهران، شرکت نفت قزوین، شهرداری محمدیه–الوند، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه فرهنگیان قزوین و… -مولف کتاب دانشگاهی (زبان وادبیات فارسی (عمومی )، نویسنده و مولف کتاب(فعل و                                                   بسامدآن درتاریخ بیهقی )، کتاب ((فن بیان )) خوب سخن بگوییم و سخن خوب بگوییم و…

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز