کتاب های الکترونیک ، اسلاید ها و سایر فایل های قابل دانلودآخرین فایل ها

ANSYS CFX for Oil Gas and Petrochemical

Author: پیتک پیتک در سال 1388 توسط گروهی از...

CFX Intro 12.0 WS10 Turbo Pre Post

Author: پیتک پیتک در سال 1388 توسط گروهی از...

CFX Intro 12.0 WS1 Mixingtee

Author: پیتک پیتک در سال 1388 توسط گروهی از...

CFX Intro 12.0 WS2 Airfoil

Author: پیتک پیتک در سال 1388 توسط گروهی از...

مقدمه ای بر متالورژی آلیاژهای آهنی (1)

فولاد، چدن، تولید آهن و فولاد، آهن خام، استیل،...


محبوب ترین فایلها

CFX Intro 12.0 WS10 Turbo Pre Post

Author: پیتک پیتک در سال 1388 توسط گروهی از...

ANSYS CFX for Oil Gas and Petrochemical

کتاب های الکترونیک ، اسلاید ها و سایر فایل های قابل دانلودآخرین فایل ها

ANSYS CFX for Oil Gas and Petrochemical

Author: پیتک پیتک در سال 1388 توسط گروهی از...

CFX Intro 12.0 WS10 Turbo Pre Post

Author: پیتک پیتک در سال 1388 توسط گروهی از...

CFX Intro 12.0 WS1 Mixingtee

Author: پیتک پیتک در سال 1388 توسط گروهی از...

CFX Intro 12.0 WS2 Airfoil

Author: پیتک پیتک در سال 1388 توسط گروهی از...

مقدمه ای بر متالورژی آلیاژهای آهنی (1)

فولاد، چدن، تولید آهن و فولاد، آهن خام، استیل،...


محبوب ترین فایلها

CFX Intro 12.0 WS10 Turbo Pre Post

Author: پیتک پیتک در سال 1388 توسط گروهی از...

ANSYS CFX for Oil Gas and Petrochemical