محمدرضا سرمدی زاده

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری تخصصی مهندسی برق گرایش کنترل

 

سوابق کاری: بیش از ۱۳ سابل سابقه شامل فعالیت در تعمیرات اساسی پالایشگاههای فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی، فعالیت در راه اندازی سکوهای پتروایران در بندرعباس، فعالیت در راه اندازی فازهای ۶ و ٧ و ٨ پارس جنوبی، فعالیت در راه اندازی فازهای ٩ و ١٠پارس جنوبی، شرکت در طراحی و مهندسی پایه و تفصیلی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی فازهای ١۵ و ١۶ پارس جنوبی، حضور کامل در طراحی و مهندسی پایه و تفصیلی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی پروژه آبگیر و آب شیرین­کن پارس جنوبی به صورت همزمان با طرح فازهای ۱۵و ۱۶

 

سوابق تدریس و تألیف: تدریس دوره های طراحی و مهندسی سیستمهای DCS-ESD-EDP-FGS-USS-HIPPS پالایشگاه های نفت و گاز، تهیه مدارک مهندسی اولیه، مهندسی Detail، خرید و ساخت مجتمع های فرایندی، Safety Instrument System-SIL concept and methodology در شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت و گاز ایران و مجتمع های پتروشیمی – مولف کتاب “طراحی سیستم های کنترل و حفاظت پالایشگاه های نفت و گاز”

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز