مهدی دهقانی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان سوابق کاری: ۲۰سال تجربه کاری شامل کارشناس پژوهش در پژوشکده علوم و تحقیقات زیر…

بیشتر

مهدی باقری

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه دولتی هواپیمائی کشوری   سوابق کاری: دارای…

بیشتر

محمود آبکار اصفهانی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته مهندس مکانیک گرایش حرارت وسیالات از دانشگاه صنعت نفت و کارشناسی ارشد MBA مدیریت پروژه از دانشگاه تهران. سوا بق کاری:…

بیشتر

هواکش چیست و چند نوع است؟

تعریف هواکش عامل اصلی تصفیه کننده هوا را فیلتر و مجموعه فیلتر با محفظه آن و ضمائم دیگر را اصطلاحاً هواکش می نامیم. با توجه…

بیشتر
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز