نمونه ای از سوگند نامه مهندسی

  به نام خداوند بخشنده مهربان

من، ……………………، با آگاهی کامل از نقش و تاثیر مهندسی در سازندگی و توسعه پایدار جهان، رفاه و آسایش انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی های زیست محیطی و تامین شادی پایدار و درازمدت خود و دیگران، اینک که به عنوان مهندس خدمت خود را آغاز می کنم به پروردگار جهان و انسان سوگند یاد می کنم که:

 • همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه ای و اجتماعی خود به این سوگند وفادار باشم.
 • به انسان، به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بیندیشم، صدیق و واقع بین بوده و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزم.
 • دانش مهندسی و تجربه حرفه ای خود را که میراث مشترک بشری است مغتنم دانسته و کوشش کنم تا آن را به روز نگه داشته و در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بشری بیفزایم.
 • ایران زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده ام، کوشش خواهم کرد که دین خود را به سرزمینم، مردمانم، نیاکانم و آیندگان ادا کنم.
 • در طول زندگی حرفه ای خود تلاش کنم تا نقش موثری در توسعه پایدار کشورم داشته باشم.
 • در حد توان به دانشگاه که مربی علمی و فنی من است و به کسانی که پس از من در این مکان مقدس بالنده خواهند شد خدمت کنم.
 • سرمایه های هستی چون ماده، انرژی، محیط زیست و نیروی کار را سرمایه های تمام بشر دانسته، در حفظ، کاربرد درست و بهسازی آنها کوشش نمایم.
 • در تمام فعالیتهای مهندسی خود صداقت، دقت، نظم، عدالت در عمل، حفظ منافع اجتماعی و حقوق دیگران را مراعات کنم و سلامت، ایمنی و آینده انسانها را مد نظر داشته، نسبت به آنها مهربان، دلسوز و متعهد باشم و همواره سود خویش را در منافع عام جست و جو کنم، رشوه خواری و سایر رذایل اخلاقی را طرد و برای زحمات خود ارزش مادی در حد معقول و متعارف طلب کنم.
 • در تمام کوشش های مهندسی خود از دانش روز و آخرین یافته های علمی و فنی آگاه شوم و آنها را با ابتکار، خلاقیت و نوآوری در طراحی، برنامه ریزی و اجرا به کار بندم.
 • در تمام کوشش های مهندسی خود استانداردهای حرفه ای را مراعات کرده و تنها در حیطه دانش و توانایی خود کار قبول کنم و تنها مدارکی را امضا کنم که به آنها احاطه فنی کامل دارم. در مواردی که منع قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به صورت رایگان منتشر کرده و در اختیار دیگران قرار دهم.
 • در انجام وظایف حرفه ای محوله، فردی متعهد، مسولیت پذیر، مشارکت پذیر و رازدار باشم.
 • محیطی پر از محبت و صفا و عشق و علاقه به خدمتگزاری بی ریا به مردم وطنم را بوجود آورم و همکاران خود را بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، سن و عقیده دوست بدارم و ارزشهای انسانی را در خود و در آنان پرورش دهم.
 • در کوشش های مهندسی خود همیشه فردی متواضع بوده، موفقیتهای بدست آمده را علاوه بر سعی و کوشش خود مرهون تلاش همکاران و نظام آفرینش دانسته و از آنان قدردانی و سپاسگزاری کنم.
 • در تمام کوشش های مهندسی خود جویا و پذیرای نقد و اظهارنظر صادقانه همکاران بوده، خطاهای خود را اصلاح کنم و برای همکاری گروهی و نقش دیگران ارزش قائل باشم و از لطمه زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز کرده و از اقدامات بدخواهانه برای آنان خودداری کنم.
 • از کوشش های فرهنگی و فعالیت های اجتماعی که به منظور توسعه رفاه عمومی انجام می گیرد، استقبال و در آنها شرکت کنم.
 • همکاران خود را تشویق به رعایت اصول اخلاق حرفه ای- مهندسی و وجدان کنم.

مراجع

 • چارلز هریس و دیگران، ترجمه رضا رضائی، اخلاق در مهندسی، شرکت انتشارات فنی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۹
 • کیاندخت پرتوی، معماری فرهنگ اخلاق حرفه ای، نشریه پیام نظام مهندسی استان تهران، شماره اول، دی ۱۳۸۵
 • مهزیار کاظمی موحد، کسب و کار و اخلاق، فصلنامه علمی تخصصی مهندسـی صـنایع دانـشگاه علـم و صـنعت ایـران، شـماره ۲۱،پائیز ۱۳۸۳
 • پایگاه اینترنتی شرکت  مهندسان مشاور نیرو
 • داود ساریخانی، چند ساعت انتظار، روزنامه همشهری، شماره ۴۲۸۵، ۱۶ خرداد ۱۳۸۶
 • فرامرز قرا ملکی، اخلاق حرفه ای در سازمانها، فصلنامه مهندس مشاور، شماره ۳۵، بهار ۱۳۸۶

 

نویسنده: آقای مهندس کامران خداپرستی

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز