مدل‌سازی و شبیه‌سازی در نرم‌افزار ANSYS-FLUENT و نرم‌افزارهای جانبی

احسان‌اله سعادتی

- کارشناس ارشد شبیه سازی و مولف کتاب شبیه سازی مقدماتی و پیشرفته CFD با استفاده از CFX و FLUENT