مدیریت خرید و تدارکالت داخلی

•مقدمه و مفاهیم کلی •اهمیت و جایگاه مدیریت تدارکات •هدف و وظایف واحد تدارکات oویژگیهای خرید اصولی oمقدار مورد نیاز oرعایت ویژگیهای فنی و کیفی oقیمت مناسب oزمان مناسب oمنابع عرضه مناسب oتحویل بموقع •تامین خدمات •نظام متمرکز و غیر متمرکز در تدارکات •استاندارد و ارتباط آن با خرید •تنظیم خط مشی تدارکاتی سازمان •طبقه […]

ادامه
مدیریت خرید و سفارشات خارج

۱٫مفاهیم و کلیات a.اهمیت تجارت در سطح بین الملل b.گردش کار و مراحل خرید خارجی c.انواع تخفیف d.معرفی و شناسایی ارز e.قابلیت تبدیل ارز ۲٫خرید بین المللی a.روشهای پرداخت در معاملات بازرگانی b.    تجارت بر اساس حساب باز c.بروات وصولی ساده d.بروات وصولی اسنادی e.اعتبار اسنادی f.پیش پرداخت ۳٫اعتبار اسنادی a.محاسن استفاده از اعتبار اسنادی […]

ادامه
مدیریت بهره‌وری (آشنایی با مدیریت بهره‌وری و ابزارهای آن در سازمان)

مقدمه: علی‌رغم نقش مهم بهره‌وری در هدایت جوامع به سوی پیشرفت و رفاه، این مفهوم به نحو شایسته در سازمان‌های ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی تجربیات موفق کشورهای برخوردار از شاخص‌های مطلوب بهره‌وری حاکی از تلاش این کشورها در تبدیل نمودن بهره‌وری به یک فرهنگ در میان سازمان‌های خود است. در این میان، […]

ادامه
با پیتِک همراه شوید