دوره آموزشی مدیریت استعداد

مقدمه وتعیین اهداف دورهمعارفه فراگیران و ایجاد فضای صمیمی درکلاس جهت تحقق اهداف دورهمعرفی مدل DISCازطریق رنگها ( قرمز- Dزرد-Iسبز-SآبیC)ارائه خصوصیات مدلهای رفتاری مختلف درقالب فعالیتهای گروهیارائه نتایج تیمها درخصوص ویژگیهای شخصیتی هرگروه ومشاغل و فعالیتهای موردعلاقه هر گروهبررسی تعارضات و اختلافات تیپهای شخصیتی متفاوت در کارهای تیمیاهمیت تطبیق مدل رفتاری در بهبود اثربخشی ارتباطات […]

ادامه
دوره آموزش کودک بالنده ، کودک آشفته

آسیب شناسی روانی :فرزندان تسلیم شده،انتقام جو ، توجه طلب ، متمرد، بی مسئولیت ، اهمال کار،بی انگیزه،پرتوقع،هویت هنجاری،هویت سردرگم ،بلوغ و گیجی، هویت مجازی ، اعتیاد الکترونیکی ، مشکلات تک فرزندی ، جنس مکمل و…* طرح آشناسازی با روش های غلط والدین گمراه کننده،طردکننده،تنبیه گر،تحمیل گر،حمایت گر افراطی،سلطه پذیر افراطی،سهل انگار،لوس کننده و کمال […]

ادامه
دوره آموزشی کارآفرینی سازمانی

چارچوب کارآفرینی سازمانی در ایرانآموزش کارآفرینی سازمانی در ایران بصورت عملی و گام به گامپرورش کارآفرینان سازمانی ویژه سازمانهای ایرانیابعاد کاربردی ساختاری کارآفرینی سازمانیعوامل تسهیل کننده در رشد کارآفرینی درون سازمانی طراحی، هدایت و رهبری کارافرینی کاربردی در کل سازمان  

ادامه
دوره آموزشی فرهنگ سازمانی

فرهنگ و شاخصهای کلیدی فرهنگ سازمانی در ایرانکلیدهای کاربردی سازمان فرهنگ مدار و فرهنگ سازمانیمبانی و کاربردهای اصول فرهنگ سازمانی در ایرانانواع فرهنگ بهینه سازمانی در جهان و ایران روشهای کاربردی انتقال فرهنگ سازمانی به پرسنل عوامل اجرایی فرهنگ سازمانی در سازمان

ادامه
دوره آموزشی روانشناسی نگرش مثبت

روانکاوی ارتباط با ناخودآگاه و رفع یا دفن احساسات منفی، عامل شتاب دهنده رسیدن به اهداف و موفقیت های شخصی، شغلی و خانوادگیمطالعه فرایندها و نحوه پردازش اطلاعات نظریه شناختی CT، CBT،REBT، MBCT (شناسایی و مهارسازی افکار، باورها، نگرش ها، هیجان ها و یافتن موثرترین روش های پیشگیری از الگوهای تفکر منفی و ایجاد طرحواره […]

ادامه
دوره آموزش روانشناسی صنعتی و سازمانی

آسیب شناسی روانی : فرزندان تسلیم شده،انتقام جو ، توجه طلب ، متمرد، بی مسئولیت ، اهمال کار،بی انگیزه،پرتوقع،هویت هنجاری،هویت سردرگم ،بلوغ و گیجی، هویت مجازی ، اعتیاد الکترونیکی ، مشکلات تک فرزندی ، جنس مکمل و… * طرح آشناسازی با روش های غلط والدین گمراه کننده،طردکننده،تنبیه گر،تحمیل گر،حمایت گر افراطی،سلطه پذیر افراطی،سهل انگار،لوس کننده […]

ادامه
دوره آموزشی کودک بالنده ، کودک آشفته

آسیب شناسی روانی : فرزندان تسلیم شده،انتقام جو ، توجه طلب ، متمرد، بی مسئولیت ، اهمال کار،بی انگیزه،پرتوقع،هویت هنجاری،هویت سردرگم ،بلوغ و گیجی، هویت مجازی ، اعتیاد الکترونیکی ، مشکلات تک فرزندی ، جنس مکمل و… * طرح آشناسازی با روش های غلط والدین گمراه کننده،طردکننده،تنبیه گر،تحمیل گر،حمایت گر افراطی،سلطه پذیر افراطی،سهل انگار،لوس کننده […]

ادامه
دوره آموزشی مهارتهای رهبری

تعریف و ماهیت رهبریخصوصیات رهبرانتشریح تفاوت رهبری با مدیریت شناسایی منابع قدرت رهبراناثر بخشی رهبری و قدرت رهبرانتجزیه و تحلیل نظریه های شخصیتی ، رفتاری و اقتضایی رهبرانتشریح مهارتهتای نوین رهبریچالش های رهبران در عصر نوین

ادامه
دوره آموزشی هوش هیجانی ۲

تمایز هوش هیجانی (EQ) با هوش شناختی(IQ)چرا برخی افراد با هوشبهر بالا، در زندگی ضعیف عمل می کنند ، اما افراد با هوشبهر متوسط در کمال تعجب بهتر و موفقتر عمل می کنند؟ چگونه هوش هیجانی خود را بهبود ببخشیم؟پنج حیطه اصلی توانایی های هوش هیجانی خود آگاهی هیجانیمدیریت هیجانها توانایی برانگیختن خود هنر برقراری […]

ادامه
دوره آموزشی هوش هیجانی

تعریف هیجان و انواع آن چرا هیجان ها مهم هستند؟ویژگی های هیجانتعریف هوش هیجانیچرا هوش هیجانی برای سازمان ها اهمیت دارند؟قابلیت های هوش هیجانیمولفه های هوش هیجانی از نظر گلمن تعریف هر یک از مولفه ها (خودآگاهی هیجانی، ارزیابی صحیح از خود، اعتماد به نفس، خود کنترلی هیجانی، اعتماد سازی درونی، وظیفه شناسی / وجدان […]

ادامه
دوره آموزشی روانشناسی صنعتی و سازمانی

نقش و جایگاه منابع انسانی در دنیای کارتعریف روانشناسی، مکاتب، رویکردها و رشته های تخصصیروانشناسی صنعتی/ سازمانی، تاریخچه و حوزه های کاری آنتفاوت های فردی در دنیای کار و طرح ریزی موفقیت شغلی از جهت روانشناختیتجزیه و تحلیل مشاغل، ویژگی ها والزامات روانشناختی آنهاتدوین شایستگی ها و ارزیابی آنها ،کانون ارزیابیآزمون های روانشناسی صنعتی و […]

ادامه
دوره آموزشی رفتار سازمانی با رویکرد DiSC

اهداف رفتاری دوره :فراگیر می بایست بعد از این دوره مدل رفتاری خویش را شناخته و توضیح دهد .فراگیر می بایست بعد از این دوره مدل رفتاری دیگران را شناخته و توضیح دهد.فراگیر می بایست بعد از این دوره بتواند مدل رفتاری خود را با دیگران تطبیق دهد.فراگیر می بایست بعد از این دوره، ارتباطات […]

ادامه
دوره آموزشی روشها و فنون حل مساله

اصول کلی ایجاد راه حلهای جانشینتعاریف ومفاهیم مهارت حل مسألهفرآیند حل مسألهفرآیند و مدل مقابلهفرموله بندی مسألهگام های حل مسألهموانع حل مسألهتمرین عملی

ادامه
دوره آموزشی خشونت زناشویی

باجگیری عاطفی زناشویی، (عوارض مرگبار خواسته، مقاومت، فشار، تهدید، تسلیم، تکرار کارشکنی بی اختیار) درماندگی آموخته شده به ۴ صورت: ۱-تنبیه کنندگان فعال ۲- تنبیه کنندگان خاموش ۳- تنبیه کنندگان مضاعف ۴- خود تنبیه کنندگانخشونت و چرخه خشونت: ۱-مرحله ایجاد کنش ۲- مرحله حاد ۳- مرحله آشتی عاشقانهخشونت و صمیمیت زناشویی:۱- خشونت روانشناختی ۲- خشونت […]

ادامه
دوره آموزشی خانواده بالنده ، خانواده آشفته

استرس شغلیJob Stressطلاق عاطفیemotional divorceمشارکت کاذب زناشوییpseudo-mutualityمشکلات مالیFinancial conflictجدایی و طلاقSeparation & divorce اختلال خوردنEating disorderخیانت همسرانInfidelityافسردگیDepressionوابستگی(همبستگی متقابل) DependencyاضطرابAnxietyفقدان عشق و محبت Less of love/affectionخشم(عاطفه)AngerناشکیبائیIntoleranceسرزنشBlameبحران میانسالیMidlife CrisisحسادتJealousy تعامل یا ارتباط متقابلCommunicationسوء مصرف الکل و مواد Alcohol-abuseتفاوت های شخصیتیPersonality differences بدرفتاری روانیPsychological abuseحوادث تغییردهنده زندگیlife-changing eventsبدرفتاری جسمیPhysical abuse بدرفتاری جنسیSexual abuse اعتیاد الکترونیکی electronical addictمشاجرات والدین […]

ادامه
دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

اصول نگارشارکان نامه اداریانواع نامه های اداریاصطلاحات و واژگان متداول در مکاتبات اداریانواع گزارشات اداریاصول گزارش نوسینحوه استفاده از اعداد و ارقام، نمونه دار، فرم و … در گزارشات ادارینشانه گذاری در مکاتبات اداری

ادامه
دوره آموزشی آیین نگارش

سرفصل دوره آیین نگارشاهمیت و نقش مکاتبات اداریشناخت واژه های نادرست در نامه نگاری و رعایت درست نویسیمراحل نگارش نامه های اداریخلاصه نویسیسطوح ارتباط (تقدیم،ارسال و ایفاد می شود)نشان گذاری سرفصل درس آیین نگارش پیشرفتهبخش های مختلف نامه اداری و توصیف هر یک و نحوه کاربرد صحیح و فنی آنها و عنوان نویسیروش شیوا نویسی […]

ادامه
دوره آموزشی ارزشهای اخلاقی وتوسعه سازمانی

مفهوم ارزشهای معنوی وسازمانیتفاوت ارزشهای مادی ومعنوی در سازمانضرورت بهره مندی سازمان از ارزشهای معنوی واخلاقی جهت مقابله بابی انگیزگیروشهای توسعه ارزشهای اخلاقیتعریف متقن از فرهنگ سازمانینقش فرهنگ سازمانی در توسعه سازمانینقش یاد گیرندگی در توسعه سازمانیارزشهای مدیریتی در توصیف فرهنگ هم گراییارایه پانل کارگاهی با اهدای جایزه ازسوی استاد

ادامه
دوره آموزشی ارزشهای اخلاقی و توسعه سازمانی ۲

ویژگیهای اخلاقی مدیران سازمان در آموزه های مدیریتی ودینی شامل چگونگی به کارگیری نیروی انسانی مقید به رعایت اخلاقیات و قانون در سازمانهاتعالیم اخلاقی قران و نهج البلاغه در اخلاق حرفه ایاصول اخلاق حرفه ای در توسعه و تعالی سازمانیمبتنی بر چهار اصل صداقت و راستگویی،انصاف و برابری ،امانت داری ،وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی. […]

ادامه
دوره آموزشی ارزشهای اخلاقی و توسعه سازمانی

تعریف اخلاق و ارزشهای اخلاقی در سازمانشناسایی و تشریح عوامل تاثیرگذار بر رفتار و اخلاق پرسنل سازمانتشریح فاکتورهای موثر بر ارزشهای اخلاقی هر یک از سطوح پرسنلی سازمانجایگاه ارزشهای اخلاقی در سازمان و تاثیر آنها بر توسعه عملکرد سازمانتشریح اصول و فرایند توسعه ارزشهای اخلاقی در سازمانهاارزشهای اخلاقی رهبران و سازمانهای اخلاق مدار تحلیل عوامل […]

ادامه
دوره آموزشی ارتباط موثر ویژه خانم ها

تعریف ارتباطاصول ارتباطموانع ارتباط موثر افکار ناکارامد و باورهای غلط در ارتباطشناخت ویژگی های زنان و مردان در ارتباط تکنیکهای رفتاری ارتباط موثر آموزش جرات ورزی و قاطعیتآموزش تکنیکهای گوش دادن

ادامه
دوره آموزشی مدیریت تجربه مشتری (Customer Experience Management)

تعاریفمدیریت تجربه مشتری ویژگیهای مدیریت تجربه مشتری سطوح مدیریت تجربه مشتری چارچوب مدیریت تجربه مشتری چرخه برنامه های تجربه مشتری فرایند مدیریت تجربه مشتری مدیریت تجربه مشتری به منظورساخت مارک مزایای مدیریت تجربه مشتری مراحل چهارگانه اجرای مدیریت تجربه مشتری (CEM) شاخصهای مدیریت تجربه مشتری و اندازه گیری آن

ادامه
دوره آموزش مدیریت تجربه مشتریان

۱- شناخت روشهای ترجیحی دریافت اطلاعات افراد (مدیران و مسول خرید شرکت های مخاطب) بر اساس تیپ شخصیتی آنها (شخصیت شناسی MBTI) ۲- شناخت روشهای تصمیم گیری افراد بر اساس تیپ شخصیتی آنها(شخصیت شناسی MBTI) – اقدام به خرید ۳- شناخت سایر فاکتورهای مهم در تعامل با مدیران و مسول خرید سازمانها بر اساس تیپ شخصیتی آنها – تعامل طراحی شده […]

ادامه
دوره آموزشی مدیریت دانش و مستندسازی پروژه ها

اهمیت و نقش مدیریت دانش در سازمانها قواعد مدیریت دانش برای سازمان های امروز سیر تحول و تاریخچه مدیریت دانش انواع دانش از دیدگاه دانشمندان ساختارهای مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش، سیستم های مدیریت دانش نگاهی به مدلهای مدیریت دانش زیرساختهای مدیریت دانش عوامل حیاتی مدیریت دانش طرح جامع نظام مدیریت دانش رابطه مدیریت دانش […]

ادامه
دوره آموزشی مدیریت عملکرد

مبانی نظری بهبود عملکرد و تعریف شاخص های آن نقش بهبود عملکرد در توسعه بهبود عملکرد درسازمان های مدرن مدرنیسم سازمانی تعهدسازمانی وشیوه های تقویت تعهدکارکنان درسازمان بازخورد عملکرد برخورد با افزاد مشکل ساز اجرای بازنگری  عملکرد سازنده  در سازمان سیستمهای ارزیابی عملکرد کارکنان صنعت نفت

ادامه
دوره آموزشی مدیریت فرایند

تعریف فرآیند نگرش فرآیندی و مزایای آن انواع فرآیندها SIPOC Turtle Diagram مدیریت فرآیندها: چیستی و چرایی روش های تحلیل فرآیند ساختار سازمانی و مدیریت فرآیندها

ادامه
دوره آموزشی مدیریت فرهنگ سازمانی

تحلیل تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانیعناصر و مولفه های تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی فرایند شکل گیری فرهنگ سازمانی شاخص های موثر در تعیین سطح فرهنگ سازمان تشریح انواع فرهنگ سازمانی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و عملکرد کارکنانتحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر درون و بیرون سازمانبررسی و تحلیل تئوریها و نظریه های مطرح در […]

ادامه
دوره آموزشی مدیریت کارکنان ناسازگار

تعریف کارکنان ناسازگار و ویژگی های آنها انواع کارکنان ناسازگار  نحوء رفتار افراد سازمان با کارکنان ناسازگار  نکات مهم در برخورد با کارکنان ناسازگار  نحوء رفتار مدیران با کارکنان ناسازگار  روش های موثر در حل مشکلات کارکنان ناسازگار  طراحی و پیاده سازی روشهای ناسازگاری نکات پیدایش کارکنان ناسازگار  انتظار کارکنان از مدیران برای عدم ناسازگاری […]

ادامه
دوره آموزشی مدیریت مشارکتی

تاریخچه ، مفهوم ، تعریف و ویژگیهای مدیریت مشارکتی تشریح اصول ، پیش نیازها ، اهداف ، مزایای و ابعاد مشارکت کارکنان تحلیل اجزای کلیدی مشارکت کارکنان جایگاه مدیریت مشارکتی در مدیریت کیفیت جامع مقایسه فرهنگ سازمانی ایران و ژاپن تحلیل شیوه های مشارکت کارکنان ( آموزش و بستر سازی ) بررسی عوامل عدم مشارکت […]

ادامه
دوره آموزشی مدیریت بحران

بحران، حوادث طبیعی، فاجعه، مدیریت بحران واکنش در شرایط اضطراری،ERP ساختار مدیریت بحران، شرح وظائف اطمینان، ریسک، عدم اطمینان اتاق مدیریت بحران-مدلهای مدیریت بحران پیش بینی (بررسی نقاط بحران خیز و صدمه پذیر) ، تدوین برنامه ( تنظیم برنامه اقتضائی ، تامین نیروی انسانی (آموزش و سازماندهی )، اجراء ( تکمیل برنامه از طریق اجرای […]

ادامه
دوره آموزشی مدیریت آینده

مرور تاریخچه مدیریت تشریح لزوم تغییر و تحول در سازمانها تشریح چالش هایی که سازمانها با آن روبرو هستند آشنایی با ساختار سازمانهای آینده تشریح ویژگیهای سازمانها و راهبران آینده تشریح خصوصیات کارکنان آینده آشنایی با مدیریت تحول و روند دگرگونی سازمانها تشریح مدیریت سازمانهای آینده تشریح مدلهای جدید مدیریت :دبلیو.ان .ال.گر – گوگل – […]

ادامه
دوره آموزشی مدیریت انگیزش

تعریف انگیزش ، اجرای آن و نقش آن در سازمان اصول ، مبانی‌ ، مفاهیم و نظریه های انگیزش فرایند و مدل و قدرت انگیزش سلسله مراتب نیازهای مازلو ( مزلو ) نظریه های اولیه و نوین انگیزش مدیریت انگیزش روشهای ایجاد و افزایش انگیزش در کارکنان نکات مهم در انگیزش  

ادامه
دوره آموزشی مهارت مدیریت استرس

شناسایی موقعیت های استرس آفرین و علایم استرس آشنایی با شیوه های مقابله آشنایی با روش آرامسازی تمرین روش آرام سازی آشنایی با مهارت حل مسئله تمرین مهارت حل مسئله آشنایی با مهارت مدیریت خشم تمرین مهارت مدیریت خشم آشنایی با مهارت مدیریت زمان تمرین مهارت مدیریت زمان آشنایی با شیوه استفا ده از شبکه […]

ادامه
دوره آموزشی مدیریت استرس (Stress Management)

تشریح مفاهیم و تعاریف استرس و شناسایی آن تجزیه و تحلیل عوامل تولید استرس تحلیل نتایج مخرب و مفید استرس تشریح فرایند واماندگی ( درماندگی) در اثر استرس مخرب ارزیابی روابط استرس زا در سازمان چگونگی مقابله با استرس و کنار آمدن با زندگی روزمره برقراری روابط خوب و حرفه ای جهت کاهش میزان استرس […]

ادامه
دوره آموزشی مدیریت فرآیند

تعریف فرآیند نگرش فرآیندی و مزایای آن انواع فرآیندها SIPOC Turtle Diagram مدیریت فرآیندها: چیستی و چرایی روش های تحلیل فرآیند ساختار سازمانی و مدیریت فرآیندها   آشنایی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی تعریف مدیریت استراتژی چیست ؟ مفهوم مدیریت استراتژیک وتفاوت آن با برنامه ریزی استراتژیک ویژگیهای مدیزیت استراتژیک ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک نحوه […]

ادامه
دوره آموزشی مدیریت Claim

تعریف Claim تفاوت میان Claim و Change (یا Variation) تفاوت مفهوم Change در استاندارد PMBOK و مدیریت Claim نکته ۱- تعریف ارکان قرارداد (Scope, Responsibility, Price, Payment) از منظر مدیریت قراردادها نکته­ ۲- تعریف Product Deliverable و Project Deliverable نکته­ ۳- آشنایی با نظام Change Management در استاندارد FIDIC ضابطه و معیار تقسیم ­بندی قراردادها تعریف […]

ادامه
دوره آموزشی کارآفرینی سازمانی

مقدمه‌ای برکارآفرینی مستقل و کارآفرینی سازمانیرهبری در سازمان‌های کارآفرینمدیریت کارآفرینی سازمانیاستراتژی‌های توسعه کارآفرینی در سازمانخلاقیت و نوآوری در سازمان های کارآفرینایده یابی، خلق و شناسایی فرصت‌هابازاریابی کارآفرینانهارزیابی و تحلیل فنی – اقتصادی طرح‌هامدیریت ریسک در سازمان های کارآفرینممیزی کارآفرینی در سازمان

ادامه
نظام آراستگی (۵S)

مزایای پیاده سازی ۵S ۵S باعث افزایش بهره وری، کارائی، کیفیت و انجام کار مطابق استاندارد، بهبود ایمنی کارکنان، کاهش زمان سیکل کاری، ایجاد احساس اطمینان و اثر مثبت در مشتری، انعطاف پذیری و افزایش روحیه پرسنل و انگیزه آنان در انجام کار فردی می گردد. این نتایج، محیطی آراسته و عاری از عملیات بیهوده […]

ادامه
چگونگی ایجاد انگیزه

تعریف انگیزه شناخت انواع انگیزه و مراحل آن راهکارهای ایجاد انگیزه در محیط کار عواملی که انگیزه را سد میکند شناخت ویژگی های انسان شناخت تئوری های xوy و ارتباط آنها با انگیزه شناخت سلسله مراتب نیازها عواملی که سبب ارضای نیازها میشود هسته اصلی رضایت کارکنان سی تدبیر برای انگیزش کارکنان

ادامه
مدیریت منابع انسانی

تعریف: دستیابی به حد بهینه کارائی و بهره‌وری نیروی کار در سازمان‌ها در گرو برنامه‌ریزی دقیق در زمینه مذکور است. مباحثی همچون تجزیه و تحلیل شغل، برنامه‌ریزی نیروی انسانی ، استخدام، آموزش، ارزشیابی عملکرد و… می‌بایست مورد نظر قرار گیرند.الف ) اهداف دوره:آشنایی با برنامه ریزی نیروی انسانیآشنایی با تدوین وظایف شغلیآشنایی با طراحی فرایند […]

ادامه
مدیریت عملکرد

تاریخچه و تعاریف مدیریت عملکرد انواع روش های ارزیابی فرآیند مدیریت عملکرد و بررسی چرخه آن روش های ارزیابی عملکرد در سازمان های خصوصی و دولتی آشنایی با الگوهای مدیریت عملکرد (مدل BSC ، مالکو ، بالدریج ، EFQM) بررسی عملکرد سازمان و کارکنان بررسی نارسایی های مدیریت عملکرد در بخش دولتی در ایران بررسی […]

ادامه
مدیریت استراتژیک

الف ) اهداف دورهآشنایی با تفکر استراتژیکروش مراجعه و بهره برداری از اطلاعات مرجعانجام یک پروژه عملی تدوین استراتژی سرفصل دورهتاریخچه مدیریت استراتژیکمعرفی الگوی های مختلف تدوین استراتژیتعریف الگوی پیشنهادی دوره دیوید- کاپلان- برایسونطرح ریزی پروژهکارگاهشناسایی ذینفعانکارگاهمحیط پیرامونیکارگاهمسائل استراتژیککارگاهتحلیل روابط علی و معلولیارکان جهت سازکارگاهتدوین نقشه استراتژیککارگاهارزیابی عملکردکارگاه

ادامه
مفهوم ارزش کسب شده

مسائل کلیدی مدیریت ارزش که ارزش کسب شده می تواند در پاسخ گویی آن موثر باشد کاربرد ارزش کسب شده در مدیریت پروژه عناصر اصلی مدیریت ارزش کسب شده تجزیه وتحلیل عملکرد مدیریت ارزش کسب شده پیش بینی با استفاده از شاخصهای مدیریت ارزش کسب شده تجارب کلیدی در مدیریت ارزش کسب شده کارگاه آموزشی

ادامه
طرح ریزی تکوین کیفیت محصول

تعریف سازمانهای طراح رویکردهای طراحی محصول طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول تعریف تاریخچه مزایا کاربرد فنون مختلف مهندسی در طرح ریزی کیفیت عوامل کلیدی موفقیت و نتایج مورد انتظار نیازمندیهای استقرار تشریح مراحل مختلف پیشاپیش کیفیت محصول

ادامه
طرح تکریم ارباب رجوع

پارادایم های جدید سازمان ها ( ساختار ، استراتژی ، تکنولوژی ، کارکنان ) تعاریف مدیریت مبتنی بر ارتباط ، مشتری و وظایف آن طرح تکریم ارباب رجوع ، اهداف و مراحل آن مدیریت استراتژیک و مشتری مداری آشنایی با صدای مشتری و خانه کیفیت و QFD بررسی مدل های مشتری مداری و مدل کانو […]

ادامه
با پیتِک همراه شوید