01
آگوست
Walmart-Thermal-Roof-Inspection-Web
سمینار رایگان کاربردهای ترموگرافی در صنایع
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ

ارائه دهنده مهندس بابك فاضل بخششي: مدير دپارتمان تخصصي پايش وضعيت شركت مهندسی پیتک، معاون برنامه ریزی و سیستم های شرکت مدیریت تولید برق...