۱۰
مرداد
Walmart-Thermal-Roof-Inspection-Web
سمینار رایگان کاربردهای ترموگرافی در صنایع
۱۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ

ارائه دهنده مهندس بابک فاضل بخششی: مدیر دپارتمان تخصصی پایش وضعیت شرکت مهندسی پیتک، معاون برنامه ریزی و سیستم های شرکت مدیریت تولید برق...