محمد رضا اعرفی

سوابق تحصیلی:  دانش آموخته کارشناسی ارشد  مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از فلزات از دانشگاه  صنعتی شریف سوابق کاری:  ۲۳ سال سابقه فعالیت در…

بیشتر

محسن دلفان

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد-گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی از دانشگاه علم و صنعت تهران. سوابق کاری: ۲۰ سال…

بیشتر

علیرضا صالحی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد، گرایش شکل دادن فلزات از دانشگاه صنعتی شریف   سوابق کاری: بی بیش از ۱۷…

بیشتر
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز